This is an OpenTimestamps Calendar Server (v0.7.1)

Pending commitments: 15635
Transactions waiting for confirmation: 0
Most recent unconfirmed timestamp tx: None (0 prior versions)
Most recent merkle tree tip: None
Best-block: 000000000000000000001c46dda7e778f4fa7598bee48dd94e898d119fa7484e, height 793329

Wallet balance: 0.00717302 BTC (confirmed)


You can donate to the wallet by sending funds to:

bc1qep2un4cvwmhf6kxjgp6kzqcpzzyl98l5zkndl2


You can also donate with Lightning:

lnbc1pjgz04epp5em6djtaxn6nzqc0uhu2sqq4pr6w8ln9nyaxpz6cr6f8jtu0a0dmsdzqfacx2mj5d9kk2um5v9khqueqg3hkuct5d9hkugpgg9kxjcm9yppkzmr9dejxzu3fcqzzsxqzjcsp5k7ekrylthq6mx38v94s35xwkxlfrq2dydpx0lf5llcmrrz8allkq9qyyssqn74tp9l2rvd4ywkpne46qjz4ulrytf0gsggjwzqysfkdjza4zmjjuqlyfd2yr09mndgv9jzs9cqy046msn97gnehtd6unea2088pmrcp2c4tvk


Average time between transactions in the last week: 10.5 hours
Fees used in the last week: 0.00063147 BTC

Latest mined transactions (confirmations):

946093132dd0896ee4993b0a90127902fe7dbc508293bfd28e7d5e6abfb03f1f -0.00005837 (30)
5695001ea5654ae6be375c9a5e02d16586b2c6b5a046df789ff0b2d0949e5903 -0.00008591 (99)
f40ef23e0aa755403bf85a0c4dde4bfdfee2d21ed927cbcb4c0123f54ae57e82 -0.00002624 (189)
0f2b063299ac8efa164d70c0858fde607b4b830fed4a3aa96ae243dfefd8792a -0.00002624 (239)
65fcd75e789b7e18ba06c6c405e6058317829a713c8acf817c38f0fd7ee87d7a -0.00006473 (291)
3d8d41b06f1e5d0a4eaf0cacbe6fa036e99ea20493a7215b9ab814b3d2af7b96 -0.00005212 (378)
78df72a6bae31e7021cbbb406b11cbaac19dedd820fc29ffc6b7f82e1aaf0918 -0.00002764 (456)
07d911c7056cde21b5c40c366a383dc84866df937a1f3e78d188f10b1b5310cb -0.00002764 (510)
5a259e2ab2eead26b5f74e3fa6d4148e054240058a2a65eaf85c1bd1619ae9a6 -0.00002764 (574)
100249790d75d93fc3ac1aef2c0aec293850b6a1328c583ce1a91b8366e2bbdd -0.00002764 (597)
cace2985b9306f6f40485f4a8968428fdc28b795c53d878313766e6fba469eff -0.00002764 (659)
a5d97359b4b282ea0142ac5a4236d678e403c142d6b7f2d16e1beb0e55d65230 -0.00004295 (722)
73a3d8a64d71b29df8e5da80f8a83f2cd4c2563fbfd5c13a1768093be6022324 -0.00002919 (810)
6d9957ea257315b9dea8737144d2ead820319e360a7d0fa32e5a2d2139b4386b -0.00002921 (893)
1c612e6b4c24deaae416fcf6adcddbd718fa3575d2e66b7684c35cce73105509 -0.00002921 (948)
9b50ce431b7a1a00ffb6c8e16503d5fa42d3c903df06626fd6fb13f4d85ee954 -0.00004910 (983)
2286b3dd08110c858fd72695c27e4d14b7831381b1ce86ab19bad86f3796e77c -0.00006324 (1048)
b332aabdbb14f97f3b3cfe3d0443e87eb41e36b4021fd40c4caf187c0e6518df -0.00002922 (1131)
6c1aadf47d1a6a21634aeeae3989269d58603d226d186074d5a8c1a36c9c3b40 -0.00008125 (1176)
9b3ce87224ff88c7118da6551f08351183eb8c4444ec942a3485c08a3e5e603a -0.00002923 (1266)
7c0263ced28b6b16663f444175b6178deaa6242fd89aad75f5a91d7036956f1c -0.00003068 (1335)
897eeb66dbba0a54c57ef1171d53cf5eed74cadfc481e443e9d387dd7d0b82d0 -0.00003069 (1426)
423cc9352fb3ab4adbad37ef22a71045b5169ccb7d2a4ad77de5e0ea5bccbad9 -0.00005517 (1493)
f7dbf27639c31b829fa0aef1722f03b4858ad5fe6d54eb21bd58214421dc64f5 -0.00003069 (1565)
1c277a739d72ad3f04aaaef229b9e0638e0d121835f1513a671ba984cceccc02 -0.00003222 (1622)
707350cced0a7dac9f8913c6108075cbfeff6b8035222e4c632fb65b1b482125 -0.00003222 (1690)
45430bb50ca64001fecb9120d38f2bffba086f4966a04e1c6d2c149da0ca8322 -0.00003073 (1734)
ce866716478e8e8ddbd43c88c125e1af377e73e694f65f989c46dc9381747f94 -0.00005061 (1784)
88a4912187715bac58c6b917deed0353d87b61e0a906c6f880053a97d4670279 -0.00005062 (1813)
4cef7833cedc914325b14c1fd04bba29387cdda93c1cf168d09e398532219e3d -0.00005976 (1864)
8fb48ff1f9c4656a60386e65ef6a9357fde709f37bc8de9cb7016cce1d9298ec -0.00007967 (1936)
bed285362ffc656f09b45e649bfa5e0fb03cb97419208cd69595e8b97262043b -0.00005523 (2027)
54a0f82a19a54e21427b87e184406e365281998ad31896ac3fdca79a0ac594e5 -0.00003839 (2073)
4fe326a7388d5d2668662b3c0155f46c08d72bb63170c60849209306489d1c8d -0.00007700 (2121)
4c231d018e9434ee179fe2a820ce91c66fec93c88fa353a147c8659bf790a4dd -0.00003529 (2200)
49b888e5243c6441c83f7868375511bbcf0309a00fa1b309045fa22d1e5386a3 -0.00005514 (2239)
07c8e5d1a1a087b2f7a85652d0b859d6533d7a544571ba266595754fef0c23fa -0.00003851 (2311)
fd7e3e5ae549d5646eaaaa34d67a8a758362d85614a8e353f38c9bd0f6c36b3f -0.00006140 (2369)
7359780e82be6e791faec58c84021b05dba047c3e700db38970fec343105cc97 -0.00005259 (2448)
5c7d8f0b50e885f2f78d5c6cde56bd7b2530c65523c2c8a936b37d40dee55129 -0.00002933 (2507)
7bf492e382edeafe6fc4e163c5b4ecc2ddb7309bc7540c99a86328d657afbd38 -0.00005832 (2579)