This is an OpenTimestamps Calendar Server (v0.7.1)

Pending commitments: 50312
Transactions waiting for confirmation: 0
Most recent unconfirmed timestamp tx: fce19490b76b19b3ca5e056716ad41dee3abd84acbbe863130fb166ca7e05c0a (18 prior versions)
Most recent merkle tree tip: cbf0aea42740f1b929693db65e8d4ca6788e2fb6f91b8abe7eee205b5bf0ecce
Best-block: 0000000000000000000269f3dd78535d45dd858ec4d4633bcc9efa4e6c6e448d, height 838899

Wallet balance: 0.00283507 BTC (confirmed)


You can donate to the wallet by sending funds to:

bc1qep2un4cvwmhf6kxjgp6kzqcpzzyl98l5zkndl2


You can also donate with Lightning:

lnbc1pnpj7uupp5gws6rujsvf8h3qzt8kpa6afvgfl63ap6vqydxjlfetznhuz96wsqdzqfacx2mj5d9kk2um5v9khqueqg3hkuct5d9hkugpgg9kxjcm9yppkzmr9dejxzu3fcqzzsxqzjcsp5sf2a8lpt46laqvxq6g3sm5xe4muruepml49uczkmdqsf0xeqw2dq9qyyssqa7lxf5qh0pyvrd7zaj7q9t4j5xelhjcv28x5p52esv0s9nayfve4nt8p37ky9lrtavlqlpwvcczjgr0r3zchq9j8r58nmjjwghq3cgspcttjj2


Average time between transactions in the last week: 10.5 hours
Fees used in the last week: 0.00040764 BTC

Latest mined transactions (confirmations):

1f4021d0b43a645bf5bac9827f8101cd212f398eefb798e3d17c540054d405a9 -0.00012240 (74)
3289e98a2822f3329244d457cbdcec4fe573596f90ed26d5c2e66daea1b71ba3 -0.00003672 (213)
8f78a3069149d45f773ec4968488447064f158798c1b954ec89f04bc63c8266e -0.00003213 (295)
c6adcff008b63dce7f524c7ad04f009a20aaf33b4ac26ad0cecfbfad91ae9b39 -0.00002295 (385)
3214e63c3cb163a7689314132f598a0d35609d27ff154831b214662480b0bc34 -0.00002448 (457)
0de6ddd67f101c8898939f70a8a1fc13253b5a873e01ee234c7121710505207d -0.00003519 (520)
1a466f075da2d564f57aba15efaf37f549bcd285c1132d23448c3908772c4af0 -0.00001530 (585)
2312b724169f1bb250c833135d473414640d78d754d1c25670d326b03440c886 -0.00001071 (650)
494cc5bf08fbf26c420ac28452cbbcc923491310e2db5dc962250825affb660f -0.00001224 (713)
7c96f78803e7057a2eb07254b2d0825fd8d4e5632730fe6a624dca905cb7bd20 -0.00001224 (767)
6f52693b93a9bb07dee8cdcbb86f23e403d899e53f67212fd60fd80be9628884 -0.00001071 (822)
b67855f5b556b3dcadbded7b37a46f4ab4f8a2a2f4299487b44f0be45751be7b -0.00001071 (878)
5036bf2aba221f7c3d5885c00573b134b73e5ac95840d1ce20e4f1321b9b57f2 -0.00001298 (944)
2093a42d7abb474692cf877280b9b4453681e59b992bf625a1614ebff831e9aa -0.00002368 (1010)
946340df33d292720032f76460db6a04097d1af4b9d392c1ae4d429eb592794f -0.00000991 (1068)
49af797727620abcee275d748bcbd4dd2b6ac8c556d5680d0cab3d65b6d00dca -0.00001529 (1147)
dbb4aea75b7816f38f7ed6675d2e72e5a8d5db290522b64724085eaee21e310f -0.00001376 (1181)
069591111b96ddf96edbe3bd5bd6e782582c87c69936d0f433d534380f8967b4 -0.00001376 (1242)
7113d1ba93d7f80975db3c18b99402a761a222aa67ef3032d9e7e4f36537f97a -0.00001223 (1250)
c2b45e54bc228c87c812f26f671b0a0e4c40e3fcec2ec891b668af427aa5b08d -0.00004248 (1318)
6458c886cd9e8ce7766e95e5e1a8f6702a21771f52bd48e970d346f6a5f7870c -0.00002221 (1398)
bb934cdd1f362401d94cf24ca5fba04a22948c7b121bf3bd35770e309e869b09 -0.00001609 (1473)
2430dbc6516f2d9aa4ef8d578112ee1b57e816ea8dea5321e33c5631c3d2a628 -0.00001609 (1517)
8bcbedaec230e5a5938a3d8034a38bb75d5f5b141604fb01f05ba92e290f22e7 -0.00001608 (1580)
91798ef26d361e0ed9dc020cb6011ec72a110db6e6c42353513c2ef36688b342 -0.00002373 (1639)
e68ff03b217abba2b6f0ffa2f846a61448bf9e883447cc3371932cb22c95fea7 -0.00001761 (1687)
618759041a6b42912124be01ae635b821d12fcfdfb693742b40c4165bbb3b63c -0.00001914 (1750)
88940ea9819c05ae9f3a8e4a2fde8a37cf13deb507965e5dfb28613034d582e0 -0.00002832 (1806)
03bbbe71e4ad543941ca6514a7160ecb4f52f06d2df05061e91b5b874824ce38 -0.00001149 (1877)
1294423fbd510c86399f9bb1014ab6f69959eb2eca2f929309466ded75172865 -0.00001456 (1941)
4c083a181413e67b6a99e4dcba1cd7038a5358b95598dd15e51fec0ff1a2bc6d -0.00004668 (1994)
07dfe16eacc702d57a8a6ca426a1ef8ac924ccf8999d501ffd7b84e632187af5 -0.00001914 (2077)
2dbdb5256af86a89e5e27119284cab48e72d05935c92d30bb2da98a7c58bbf7a -0.00001914 (2123)
ce897fa6e2ecec6f88a04a19abd8ef3aecf770f0ccf455c29b4a906724682cb6 -0.00002985 (2178)
6517468003eb462df736f3ec82dd494feac3dc69bcfd9c0c44265c9f0837f211 -0.00001455 (2261)
f03ae692504a0c60b225ee9c311fcf69cbd10aeaa425f49bb334c5ec0d5690ef -0.00002067 (2323)
c69ec1b1aa2e7989ff276dfb8565c4e1a6f573f66f2b3f9bfae1156e8341fdb9 -0.00002373 (2378)
4381156979261d6d46af74e0bc0553d24787bad9b3f2301fa9c9ba7c56e27bd3 -0.00002067 (2445)
76fb28ddbd092ec9b6661b0bb726bce30b415cf4b5411e4d369a3e42a5c2478b -0.00001761 (2493)
9398447696432511f99bb864bf3a5a704e91a7f01e9bdfc8a533dd673d78c216 -0.00002832 (2532)
f0a56a10bc17d461e286bca4f3a6091cdde86baef43dbabc0192a1db8426148b -0.00002832 (2597)
f79de320476e7258f9296c278b44ddc9f05a76fd66b99efceb6f302a33ca6f33 -0.00002526 (2645)
35a4f32f2cd336fdb7050e648b7b64517aacc577f093e84b87e6017e62fa3f31 -0.00001454 (2690)
ff0c43c08b195f27c584ef7b204bf65b1e56642f28675c25657e4ce749843964 -0.00001299 (2728)
f51ee1cc35417ad76d8e59d7687c3b3bed9934ce954cf10b44723d5b70313cf1 -0.00001449 (2811)
94eed7ba657f06b32f71a1bfde3107cbf7f588a5eebd34dfcb1aea2c7fc2124e -0.00001296 (2894)
2172f480640c6aad9d9c378d29ebaf5163529996057aead0ecd983342f20f361 -0.00001378 (2948)
d0cdab938ab60900947d66392ad4de375587a4f42f2714175adca2dc52f1bbbb -0.00001718 (2997)
fae635752830f07a58eee8a4292e163f968a2b9da0462fb39f8c22f2ed465e4a -0.00001565 (3043)
219a8fcb7ee7c5136bbfd6d9fb9c9ddde50c98793db4ef1f8229dffa2d6e2f5c -0.00002177 (3104)
502fed8a21686c110e6386154026b40b2efd84f421a6fd412d43694440b2fb80 -0.00002942 (3173)
d531b79ac93b13ce70f5582cf1955f5e4d9048611bd9f06e3bf01591ae8ea6d1 -0.00004472 (3247)