This is an OpenTimestamps Calendar Server (v0.6.0)

Pending commitments: 24109
Transactions waiting for confirmation: 0
Most recent unconfirmed timestamp tx: f6239396f1bb46abfb8546e74e22453b598757c508010e2acbc96e191ecb8cf6 (11 prior versions)
Most recent merkle tree tip: 53f1698376a89abc18a5cd1a8f410e7c4cc6df1b435c57958b6c6b2e09670872
Best-block: 00000000000000000001006ca84e235076593bfe3bbb1cce7c282ae667bba980, height 782889

Wallet balance: 0.00261605 BTC


You can donate to the wallet by sending funds to:

bc1qep2un4cvwmhf6kxjgp6kzqcpzzyl98l5zkndl2


You can also donate with Lightning:

lnbc1pjz9h7fpp5jm6cqwhgygatwfxrzv2n827lqwkuj87w8gwsxpt7shrtv2rtun8qdzqfacx2mj5d9kk2um5v9khqueqg3hkuct5d9hkugpgg9kxjcm9yppkzmr9dejxzu3fcqzpgxqzjcsp5cwcans0mrt45sfsltxy70662ldq78hsqthfcew9je078mtpjdx3s9qyyssq3mwkmjdst7czmgh7gsytjfp9pdv58k9cvqtsk3nrnyrc2ctdww2s3amwrec8e46azd6p6tll94a7h8gd2dsgu59jqa35tj3nvad5g3gql56pnh


Average time between transactions in the last week: 6.22 hours
Fees used in the last week: 0.00154917 BTC

Latest mined transactions (confirmations):

9cdfcba5dcba3da680b2a0204c55ea37a0186abdead1b739594d5346a32ecbb9 -0.00000728 (18)
6dfd11b5cbddc15b68fd7c945c7b925da9e4039dffa9807ab82fa529fee26dc8 -0.00001196 (44)
985716745de16f63a83bb8ec3f1e764376584420110a5e0af347df90828883b0 -0.00001196 (50)
635a4578939d7f669a753ddd00057f8dd838e40939c8baa5398caaf08423aaeb -0.00002600 (62)
f40e4c4f3afe0201143371ae40db352cc085c4d85dc62d934e014c91d5e545ae -0.00002600 (73)
6b352018bf68cef4e5e19bdbf5831b1eb5e6945b94c34a135f8e29174435c532 -0.00002600 (84)
dd8ed95a4caa9ea26d0a5cf7bdbb5a9be3b586a843ad43e7ab491613dedc2531 -0.00001196 (100)
17cae953eefb2fae456c048397409f52a8fddca672af939f198cfc35f531cc9c -0.00001664 (109)
e97582ff15492b0e585a7490f339236c9084e0ddc986fa5f3dcf6eb17c1ac5b1 -0.00001664 (123)
20b429c8d555223e960c2cfdc84b30bbd5d22fc2f2bd0817fadb2cb3f0f2d3c1 -0.00001300 (141)
97aeaca23fb26eab13ca643756dbb8487aa148b63c31e4e8d56adc581704729c -0.00001066 (157)
09368010fd0f5bfbacb2169cf7319c8b602dd3e2ff7d16cf43c5c5f992c82d6e -0.00000962 (171)
e3f23c5a06f4eca6c8f9e522d0a9f40fd83a19fe190e8b723340b7c84364c0bd -0.00001430 (179)
a08af807e32404e804c47b7ccb65a2bf8bed09fd84ad36d9c21bbf434f7076b3 -0.00000728 (184)
02ebec7695f7865f9f914aa057979b38927339855cf0812851cea76b5ef0d7a5 -0.00001196 (191)
f0332ece8707b4d4a0f8caf63c16926f91c28f7c7c2e365328ccad0d700592fa -0.00001066 (199)
75c5f61d3ba935dbd8128346c324e0e28193011ed7c7376e00b1bfb36a35b2a4 -0.00001664 (212)
4f2c552216a0c9eddc5f8dbdd1b7569620150aa34c4f258237b98802048b7478 -0.00006343 (252)
2106495a8c986fb5bae67818eb8a13a76ff5af1faeb5c38f7f4fde7f6ed7aa77 -0.00023424 (288)
311292e3e90aad068867304fe1e283e563534fe65c7e00590871c3666205e89d -0.00002392 (396)
c4743c2fd18d79030a5afd82506fb922bd7e55632d878341dc050a7b3e620abf -0.00001075 (475)
1e34ac8d00b07df60e0a1fccfb6358786c634e01e33ac9cf4f1f339804329f40 -0.00004498 (562)
7cd0b8f2a892cbf4162502bbfb923edfe145c625da6e5f823f4d67d6adff3ef5 -0.00002860 (680)
9f83aa92bb546b5496de1f5d94ae2a69eda5168982b4d61a29cad184cee897dd -0.00018278 (702)
f95294c581f2e0b859644e242b6f53af8b0f5d7323a38f3f0e57d7eb340a3ef4 -0.00039569 (802)
07064ec2149442f520487dbe2b184f2cb8d1482ab98a712f27de9d5d0dc4f5be -0.00000728 (985)
8ba765f5ceef6a23a122630196fd94007099f29e12355509c14fac8004e04cea -0.00030894 (1078)
574f905d2a370750da59b4f303958fd8fb3e87eb311acd976b45fc38a1f5571b -0.00000655 (1222)
ba52691b80b1561304fc0b84ca449dbbc1147bf2b1b67042f0dcdc09c25248ca -0.00000655 (1223)
73d46ae97be479274eacb519d8b283703f24d47ae9a97757ea6bf4f532429f2c -0.00000655 (1235)
f72aa4ea3ce80477628a9bea37bc445425d5e904645a49858253fb193789d04b -0.00000655 (1236)
d7d5418c7584dcc590f294e77904d86be37e185afcf3da75f4d106d90be30d46 -0.00000655 (1363)
e826e542328fa7795db53a9e55c3d909660c6e02335e855448cae23850481822 -0.00012625 (1369)
0f05933acf9487a61c09d477edb68811f7f728e0447649741cff7eb3c1459a02 -0.00004317 (1426)
eb051becf3e54ec95045c40043959452f1599c3250330007230808624c749507 -0.00000655 (1471)
a44761d3dd98d71faaa6678aa983d937b73b36abb706035b73820d149158c451 -0.00000655 (1473)
b5fd8014988d00c57d4e38aefed03c9e570d8954e29cbcb8ec34cdcddf1dd379 -0.00000655 (1474)
27a717f9a84b15894cab9f4693d1fc117a1cca277bce048fd17106515df7de90 -0.00000655 (1479)
3b7b9d24d8ba1ac5ecc7357d7937d58e72f2cdecfd735058f103ea2c32e7e35e -0.00000655 (1480)
ee5c21b59267218f228103c58cd382ae6e0272698f4940e2cd479aa87574e72d -0.00000865 (1482)
a9139f92d316a4f368618a7ca88903e06ac6f94010301c030c04ae86bf029ff2 -0.00000655 (1483)
349095b4af5aa3a49ec46fd1b63f518cdbee2ea9ea03ae2b6bb96db9f1ec52db -0.00000655 (1484)
1e1b5ff7261d69f458c43efe387c033511d7999783d9098f81681b93afc3a0a7 -0.00000655 (1485)
bf896fd6d544d05109a96cb6224550fbb9252663dec69e17dc00f23e42030f43 -0.00000655 (1486)
8a8340d1aeceff45f6b1ce48c58bba913bb42da3658460d479ff21741e380b61 -0.00000655 (1488)
923d008e6c4bffc5eee44d73446ad9bab4882effee19694f3d2f86d44d98fbcb -0.00000655 (1489)
e0ae0d5d57cb24bdfa5e48ce9222e6e0bbd65d32d37a1e68c37353327bc5dd9e -0.00000865 (1496)
ae6f8eca26cb75490580e515401a32746864fd58d6d0be71fd3b5bdc55a9288d -0.00000655 (1497)
48584fc74658363a941975a41073ac78ef78e334eb9b77c1d2a44c21068fd6e8 -0.00000655 (1498)
4a7e59733bc13231381b91f4a10bc2da1253667c68007ca32b5b42a8ae865387 -0.00000655 (1499)
94c02eb6e50419f913335455d4efd04fb9929c0e0058028ccdf36130004061c3 -0.00000655 (1500)
2b7d6c6c94143e47201f907068cd126a5f5de87699bfd723ec9ef1ba2ae2c3ba -0.00000655 (1501)
f6a488180aefe0dd25417d03aff5800bfbf2eeb31dcab87b8c709316a6996586 -0.00000655 (1502)
703f1569ad2c454d2fba4f83bf74cd8b5279ce73b82a32f2c9e5a0f1a010a76a -0.00000655 (1504)
42e5803d42fc66cac9501fb1ba81463cb881ff01dc31ba02d9acbd72d79ae8c9 -0.00000655 (1514)
2a4f03b02770d798b3b4d054fbfba7fe0e1416866983345d11b1e210889cf406 -0.00000865 (1515)
458ffdc729f5882479a240f9967fd28796f3f1a4b741eecce71d875becc6de0a -0.00000865 (1520)
b7716f0072257b6de9d993a98808571b2bb8c3853f272805746954b3195be784 -0.00000655 (1521)
a01516e1f230f217ccf9f3f335fd485a11dd6909d4d1733fd407f36dfe3a587e -0.00000655 (1522)
dcd9e60edeb1c74ce913b635ad683d815a771851023da9ff5246494ca3e5d194 -0.00000655 (1523)
ef6d54e5dc0ac95d5bcc9d620d7690c4fd92cdf7507974ba0c2b3107c802ecb5 -0.00000655 (1540)
3977e96c10b2999d17984d57e6b9cb7225740a6b28004a6ce250df6cdeb2dbdb -0.00000655 (1542)
bbf15fef4c836f57892cd2033d440dfbb37acdf9823662bc3d389792028fe19c -0.00000655 (1544)
90caeeac26b6b908cad6a3468c9804a121068c01906b13716a256e45739ca449 -0.00015355 (1609)
f43446ffb816fcd9b3aeadbc37fa9eca54b4ea1624dd779a25aba61042c15a43 -0.00030265 (1817)
6b25dc7e621861c3d912ffd9f59080f5fb54822d587b16f14d85a7f03950cd96 -0.00016726 (1964)
ec961085a3693f2fefd0105b78b99886a67f75686b6f4c4a27db644b0b846f8e -0.00025527 (2011)
8354f5375f2f1a26c427f056195f7a7155870ac76aa63085d8a6cb4fc37ecbe1 -0.00000327 (2131)
f713399dd8978273176752b8ec15dd56013bd583b2bd1d910e6047b90f2e3662 -0.00000327 (2134)
8c9a3d15bcc711645d7672d65a01bf741e05eb7ab7f67ecdc11422fd8497ef41 -0.00000327 (2138)
51ccad2bb1fb1db607939ea32bf6ce8c317a740280377fbe7ba1d438d7d3abe7 -0.00000537 (2139)
d71cf5d3e7482f284f1829c5c54def3458e0283b860ccd46da96601f6b82d857 -0.00000327 (2144)
2e91437679c132a65d95a3621ecb47ce6ba7c62bb7190a2f37795692b4c22f6a -0.00000327 (2146)
67556e4093a0cb14e592ad6646e62d8144d48e75894e844c0bef58aa4fbd6bda -0.00000537 (2147)
d3573bd46374906d2188b7627a8626721b1ea844eaef19c74d2d41debc703d69 -0.00000327 (2148)
fad82db557583aced4023a24f6e39ce45cfcc049cff9400a2608cebc770a7157 -0.00000327 (2149)
b42507abe092330a71037e34aa01cd76849b98278856c448d3126188c98bd274 -0.00000327 (2150)
f1cb31ae05b4e0879e724efdda7007343eecb5ee6560cdb4e601e6a82a9bf7f7 -0.00000327 (2163)
66d05c98674f2b8a94082ca3dbb09a4212f16b8f1aeee4e22b93fcada68fe66c -0.00000327 (2165)
d98cb03ad42ea09a3f68988c96e1640d38299dd0f154c56db6c809e02094b4ff -0.00000327 (2166)
3327538ea9c565d0a4d41dca6bfbb815de98db2dd8dcc81f92cf2c6988d34d02 -0.00000327 (2170)
fa5e538854fade8969663a8441f9cf7d3a998898ca00e817ad6df108aab119f9 -0.00000327 (2173)
9f774531572d34ed3366dcc99a634a25056e42d05116e113234d456c585f13aa -0.00000327 (2174)
418122aed42447f9efd9f27917d0499fc9510e1bb7bd2f9fa22657dac39271ee -0.00006836 (2222)
d76d80080fb06c4cf76390dbfdff486d57c4f655912140fc5f8a27b08f94d7fa -0.00034602 (2253)
16f5d554454756ac81f0b2791de991d5ad78239ddeb2d222c36161d5c195197e -0.00000327 (2424)
6964163cd6b353189e553dc84aecbdbe5166c4b7bf1feefc531d80580cf21b82 -0.00000327 (2456)
7c433fc46ff235262323c71cb3e3006787fccdc2920728ed5bbce795649615ff -0.00000327 (2457)
a08cafa4255482af01b55225dd0b8650850311b13938e8c952e22cb5e3626f91 -0.00000327 (2459)
0154db63ce2623921c18c9d5e308dd89ad305bad52a7444b9fd068bc3e36d027 -0.00000327 (2461)
75187358d64ef4b17c4fe40b9e10b1ec94dc1b0a40f23e0bc6525e3f04087048 -0.00003057 (2491)
9b31f759f31fb3b6f8b05d271184d4fba134a00cd2ee7be38da3ac262a506695 -0.00000373 (2504)
e4b0e6d6a9767eaef1dae947e341358f5c02651cf075a1e4226f71a086856c60 -0.00000373 (2517)
751811220739ae6cbc0c5f4cf242a2abb66c84ab069f3e6f4a6fa421c1e8c80a -0.00000327 (2519)
ff1a894e121169ac00ba3351ce23238e6d558cb3497281cd1f0fe6f140726fdd -0.00000327 (2522)
f8fd1b7e3076806efe0f618a23e71cb7b4c5701daf0ecdc76275a3f2df3e444d -0.00000327 (2548)
e3e36eff579497a8b43812fdd14f33ba912984f7bfa44f6847d070bf8015fa52 -0.00000327 (2549)
1be6c0e10d7ddf4a594fe83ecd03b711b701de0e568b5921d93d7d16b7a08e42 -0.00000537 (2550)
898f11c42fdcf2c58a2deb3b4dbcac9c89563671ad30aaa5c45485dc7900bdeb -0.00000327 (2552)
d125772f1f2b0e0b60f4e256e4fb81158de7b008fa5b452d246abcaa3f7703df -0.00000327 (2554)
f2f2e07e0ea93be981446b2a2e6e5f0cc336c3bcfd3b65e5fd5f0e862785e3f0 -0.00000327 (2557)
249a3ca0d6611a9ed432e0325e18085ec1557e4e8687e21f102d981c736fd268 -0.00000327 (2560)
ae4a5e72427e0ea7ad11005918bb84eee8c2a657ed0474fb6f0e4bc0c5b59977 -0.00000327 (2563)
527e7477cf0cae83793770fa3c13b54f0e95d986dad7ba56a53e85bd8aeca98a -0.00000327 (2564)
bee940e5d763c7d80df2c6f24c5988a2d571cc0f68926a0efcdecd6dd7b94c9a -0.00000327 (2565)
d06f80a7db429662dff04d3fbc6ebd8ad3b23754267630c69388a0b60fa5c9a8 -0.00000327 (2566)
53fafa4e54ad08e054efd229eb03d4df6fb4b2f12ab0d5c98d7c36fd29de771a -0.00000327 (2568)
8c966c662ec419dd814f4241e80ae836d82630b2013c1300ae644bea33dbc81f -0.00003687 (2648)
2afc93a23872f0fdea840b404aae0f73abf70062c4705952163dc5ffded6cdaa -0.00000655 (2665)
ce87635f9f14138ba3466b2273afc4db189afb133dc808bb169a600c80b4641a -0.00000655 (2669)
7ae70acef45ea135f1addb84b35c186d8151ea57b9087b652fc751af134f1325 -0.00000655 (2670)
0157bb182552e176cbba96793d4a2438b756368f81a44ed8a1605265491500b8 -0.00000655 (2671)
deefc85dbfc5d9d5cff766db2bfb3a444542d031e1ee38f361173722907d4618 -0.00001213 (2699)
48c3ec0596899387ef444df574ea65f060c538b9466399e65c78802004970551 -0.00000655 (2759)
ab07857dabcb44a47cd638b005e784cf55aa69ebd1f9555c9867af807008458c -0.00005997 (2789)
d68c7186f18bd1b0edde575fca6b4f9b9a173a1ae21e380372e659a4d898968e -0.00008982 (2913)
1e3111b4eda3737e321819487bc7ffb1d4e6c10bf706f71791d14b7bf3a7ef35 -0.00000327 (2990)
0b6c4fb567dd850c807b9c0e6ab1565e82f9cf8ccd32c6b9cfb8b57cf9b650be -0.00000327 (2991)
988ef821c91082d68a1ca8396e762bacda7a9c2f3a96a3be42c0804e7960834b -0.00000327 (2995)
7ee1019746a493099fa06d47b662a0ef630cd84d8eff5320014fc6a1cb7516fd -0.00000327 (2999)
7080eca49f373adb171840f5fefe6f66dd3b8585b6b6b396dab0f32232cfd4a5 -0.00000327 (3000)
a9cb3da95ed0c1713c7b4cb6917b77218e1650730918e31443df95f20f4d7735 -0.00000327 (3003)
26e81fa86f5d238e32f10f1d3c2d439b1beac6801b5cab28ea59c0d2a1039775 -0.00001423 (3295)
9cb9f0b837d34ad167e6e6cf87c46e4d53ff3fd00fda2bd4bafc529c31b81d39 -0.00000163 (3308)
6cfdc3cdadf4ac30e4430bdc355d3722f7028e4e2c24d5856fab7e23c6feeb82 -0.00000163 (3310)
e76388b107b5b8c70feb82204aa20414ea5625cb25be13b9e576d16890d4c233 -0.00000163 (3381)
9c65bb07850ba1016ea8aeb7da32dee9896db3f009dfc330ec7d4c7e80713b78 -0.00000163 (3382)
d39e18682e8528225ec29568c2bee28231f7a37c149117e7a62aa3799357adc8 -0.00000163 (3383)
3fa837a80ff5e4d9e1740ae5ed140a321a116aab10a5eda03e64dc72e7c675ba -0.00011082 (3397)